Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Čl. I. Úvodné ustanovenia a definícia pojmov

 • Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou GOLD INVEST Slovakia, a.s. so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 44 758 693, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4758/B (ďalej ako „predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare) a každou fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá je kupujúcim investičného zlata alebo investičného striebra podľa Rámcovej kúpnej zmluvy o postupnom nákupe investičného zlata alebo investičného striebra (ďalej ako „kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare). Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Rámcovej kúpnej zmluvy o postupnom nákupe investičného zlata alebo investičného striebra uzavretej medzi kupujúcim a predávajúcim ako aj všetkých čiastkových kúpnych zmlúv na jej základe uzavretých.

 

 • Pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok:

 

 1. Rámcovou zmluvou sa rozumie Rámcová zmluva, uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, o postupnom nákupe investičného zlata alebo investičného striebra (ďalej ako „Rámcová zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare). Predmetom Rámcovej zmluvy je kúpa investičného zlata alebo investičného striebra kupujúcim od predávajúceho, v celkovej hodnote nákupu minimálne 10.000,- EUR, a to postupne, počas obdobia 50 – 400 mesiacov, dohodnutého medzi predávajúcim a kupujúcim, prostredníctvom čiastkových kúpnych zmlúv uzatváraných medzi predávajúcim a kupujúcim na kúpu investičného zlata alebo investičného striebra, za podmienok uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a v Rámcovej

 

 1. Celková hodnota nákupu sa rozumie celková hodnota investičného zlata alebo investičného striebra, ktoré sa kupujúci, na základe uzatvorenej Rámcovej zmluvy, zaväzuje kúpiť od predávajúceho, a to počas určeného časového obdobia v dĺžke 50 – 400 mesiacov (ďalej ako „celková hodnota nákupu“ v príslušnom gramatickom tvare). Minimálna celková hodnota nákupu je 10.000,- EUR, pričom túto hodnotu je možné navýšiť podľa vôle kupujúceho vždy iba o celé sumy, a to v násobkoch sumy 1000,- Celková hodnota nákupu je vyjadrená na základe dohody kupujúceho a predávajúceho v Rámcovej zmluve.

 

 1. Investičným zlatom  sa  rozumie zlato (Au) obchodované na  londýnskej  burze  (The  London  Bullion  Market Association) s rýdzosťou  99,99% (ďalej ako „investičné zlato“ v príslušnom gramatickom tvare).

 

 1. Investičným striebrom sa rozumie striebro (Ag) obchodované na londýnskej burze (The London Bullion Market Association) s rýdzosťou 99,9% (ďalej ako „investičné striebro“ v príslušnom gramatickom tvare).

 

 1. Čiastkovou kúpnou zmluvou na kúpu investičného zlata alebo investičného striebra sa rozumie kúpna zmluva, uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim počas trvania Rámcovej  zmluvy,  predmetom ktorej je kúpa investičného  zlata alebo investičného striebra  kupujúcim  od  predávajúceho, a to  za podmienok     a kúpnu cenu uvedenú v čl. II a čl. III týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej ako „čiastková kúpna zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare).

 

 1. Dňom nákupu sa rozumie deň uzatvorenia čiastkovej kúpnej zmluvy na nákup investičného zlata alebo investičného striebra medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej ako „Deň nákupu“ v príslušnom gramatickom tvare). Deň nákupu je vždy nasledujúci pracovný deň po dni, počas ktorého boli najneskôr do 24:00 hod. SEČ pripísané Disponibilné prostriedky v minimálnej výške 25,- EUR na Bankový účet predávajúceho. V prípade, ak Deň nákupu pripadne na deň, kedy sa na Londýnskej burze (The London Bullion Market Association) nevykonávajú obchody s investičným zlatom alebo investičným striebrom, za Deň nákupu sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň, kedy sa na Londýnskej burze vykonávajú obchody s investičným zlatom alebo investičným

 

 1. Disponibilnými prostriedkami sa rozumejú všetky peňažné prostriedky vložené alebo pripísané na príslušný Bankový účet predávajúceho pod variabilným symbolom uvedeným v Rámcovej zmluve, ktoré neboli v predchádzajúcom období použité na kúpu investičného zlata alebo investičného striebra na základe čiastkovej kúpnej zmluvy na kúpu investičného zlata alebo investičného striebra alebo na úhradu poplatkov podľa Čl. VIII týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej ako „Disponibilné prostriedky“ v príslušnom gramatickom tvare).

 

 1. Bankovým účtom predávajúceho sa rozumie:

 

 • bankový účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke a.s.  číslo účtu: SK 90 0200 0000 0038 5640 7151, ak je drahým kovom určeným v Rámcovej zmluve investičné zlato;

 

 • bankový účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke s. číslo účtu SK 67 0200 0000 0038 5640 1454, ak je drahým kovom určeným v Rámcovej zmluve investičné striebro.

 

 1. Jednotkovou kúpnou cenou investičného zlata je jednotková kúpna cena investičného zlata, určená podľa Čl. bod 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok, ak je drahým kovom určeným v Rámcovej zmluve investičné zlato.Jednotkovou kúpnou cenou investičného striebra je jednotková kúpna cena investičného striebra vrátane dane z pridanej hodnoty, určená podľa Čl. III bod 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok, ak je drahým kovom určeným v Rámcovej zmluve investičné striebro.

 

 1. Dňom výkupu  sa  rozumie deň,  keď  kupujúci  požiada  o spätnú  kúpu investičného zlata  alebo investičného striebra, ktoré  predtým  kúpil od predávajúceho, a zároveň bolo investičné zlato alebo investičné striebro odovzdané predávajúcemu za predpokladu, že budú splnené všetky podmienky pre spätnú kúpu investičného zlata alebo investičného striebra uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej ako „Deň výkupu“ v príslušnom gramatickom tvare). V prípade, ak Deň výkupu pripadne na deň, kedy sa na londýnskej burze (The London Bullion Market Association) nevykonávajú obchody s investičným zlatom alebo investičným striebrom, za Deň výkupu sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň, kedy sa na londýnskej burze vykonávajú obchody s investičným zlatom alebo investičným

 

 • Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných právnych

 

Čl. II. Uzatváranie čiastkových kúpnych zmlúv

 • Na základe Rámcovej zmluvy, v ktorej sa kupujúci zaväzuje kúpiť od predávajúceho investičné zlato alebo investičné striebro v celkovej hodnote nákupu počas určeného obdobia. Počas takto určeného obdobia sa kupujúci zaväzuje pravidelne, každý kalendárny mesiac uhrádzať predávajúcemu príslušnú časť celkovej hodnoty nákupu, vypočítanú ako podiel celkovej hodnoty nákupu a počtu kalendárnych mesiacov určeného obdobia nákupu, na základe čoho budú medzi zmluvnými stranami uzatvárané čiastkové kúpne zmluvy na kúpu investičného zlata alebo investičného striebra. Predmetom čiastkových kúpnych zmlúv bude predaj investičného zlata alebo investičného striebra kupujúcemu, a to za kúpnu cenu určenú spôsobom uvedeným v čl. III týchto Všeobecných obchodných podmienok, v množstve zodpovedajúcom podielu Disponibilných prostriedkov nachádzajúcich sa v Deň nákupu na príslušnom Bankovom účte predávajúceho a jednotkovej kúpnej ceny investičného zlata alebo investičného striebra, vypočítanej podľa čl. III ods. 1 a 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok, so zaokrúhlením na celé stotiny gramu nadol. Vlastnícke právo k investičnému zlatu alebo investičnému striebru, ktoré je predmetom kúpy, prechádza na kupujúceho až odovzdaním investičného zlata alebo investičného striebra kupujúcemu za podmienok uvedených v čl. IV týchto Všeobecných obchodných

 

 • K uzavretiu čiastkovej kúpnej zmluvy na kúpu investičného zlata dôjde v Deň nákupu za predpokladu, že na Bankovom účte predávajúceho boli najneskôr deň pred Dňom nákupu o 24:00 hod. SEČ Disponibilné prostriedky v minimálnej výške 25,- EUR. Vloženie alebo pripísanie peňažných prostriedkov na Bankový účet predávajúceho v minimálnej výške podľa predchádzajúcej vety sa považuje za neodvolateľný návrh kupujúceho na uzavretie čiastkovej kúpnej zmluvy na kúpu investičného

 

 • K uzavretiu čiastkovej kúpnej zmluvy na kúpu investičného striebra dôjde v Deň nákupu za predpokladu, že na Bankovom účte predávajúceho boli najneskôr deň pred Dňom nákupu o 24:00 hod. SEČ Disponibilné prostriedky v minimálnej výške 25,- EUR. Vloženie alebo pripísanie peňažných prostriedkov na Bankový účet predávajúceho v minimálnej výške podľa predchádzajúcej vety sa považuje za neodvolateľný návrh kupujúceho na uzavretie čiastkovej kúpnej zmluvy na kúpu investičného

 

 • V prípade, ak  budú  na  Bankový  účet  predávajúceho  pripísané  peňažné  prostriedky  pod  variabilným  symbolom  odlišným  od  variabilného  symbolu  uvedeného v Rámcovej zmluve, alebo bez uvedenia variabilného symbolu, bude sa za kupujúceho považovať osoba, ktorú je možné identifikovať na základe informácií  dostupných o realizovanej platbe, a to za predpokladu, že táto osoba má s predávajúcim uzatvorenú Rámcovú zmluvu. Pokiaľ osoba, ktorá vložila peňažné prostriedky na Bankový účet predávajúceho podľa predchádzajúcej vety, nemá s predávajúcim uzatvorenú Rámcovú zmluvu, takto vložené peňažné prostriedky sa nebudú považovať za Disponibilné prostriedky vložené na Bankový účet predávajúceho, a teda ani za návrh na uzatvorenie čiastkovej kúpnej

 

 • Akceptáciu návrhu  na  uzavretie  čiastkovej  kúpnej  zmluvy  kupujúceho  (uzavretie  čiastkovej  kúpnej   zmluvy)   oznámi   predávajúci   kupujúcemu prostredníctvom internetovej aplikácie na web stránke zlatystandard.sk, a zároveň prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v Rámcovej zmluve.

 

 • Na základe platne uzavretej  čiastkovej  kúpnej  zmluvy na kúpu  investičného zlata alebo investičného striebra je predávajúci  povinný  previesť vlastnícke právo        k investičnému zlatu alebo investičnému striebru, ktoré tvorilo predmet kúpy na kupujúceho, a zároveň, na požiadanie kupujúceho, za podmienok uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, dodať kupujúcemu predmet kúpy spolu so všetkými dokladmi, ak sa na predmet kúpy nejaké vzťahujú a kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu

 

 • Okamihom uzavretia čiastkovej kúpnej zmluvy na kúpu investičného zlata alebo investičného striebra sa časť Disponibilných prostriedkov zodpovedajúca kúpnej cene investičného zlata alebo investičného striebra určenej podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok použije na úhradu kúpnej ceny investičného zlata alebo investičného striebra a výška Disponibilných prostriedkov sa zníži o túto kúpnu

 

 • Predávajúci má právo návrh na uzavretie čiastkovej kúpnej zmluvy odmietnuť a čiastkovú kúpnu zmluvu v príslušný Deň nákupu neuzavrieť, musí to však najneskôr v Deň nákupu oznámiť kupujúcemu prostredníctvom internetovej aplikácie na web stránke zlatystandard.sk, a zároveň prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v Rámcovej zmluve.

 

Čl. III. Kúpna cena a platobné podmienky

 • Jednotková kúpna cena investičného zlata prepočítaná na jeden gram investičného zlata sa vypočíta ako súčin:

 

 • ceny zlata za jednu trójsku uncu (London gold fixing) stanovenej na londýnskej burze (The London Bullion Market Association) o 11:30 hod. SEČ v mene EUR v Deň nákupu (táto cena je stanovená v EUR za 1 trójsku uncu, čo je 31,1045 gramu) a
 • Koeficientu:
 • 1,108 ak bude zlato vydané kupujúcemu na základe dohody s predávajúcim vo forme 1 oz mince alebo medaile alebo
 • 0,589 ak bude zlato vydané kupujúcemu na základe dohody s predávajúcim vo forme 1/2oz mince alebo

 

 • Jednotková kúpna cena investičného striebra bez DPH prepočítaná na jeden gram investičného striebra sa vypočíta ako súčin:
  • ceny investičného striebra za jednu trójsku uncu (London silver fixing) stanovenej na londýnskej burze (The London Bullion Market Association)o 13:00

SEČ v mene EUR v deň nákupu (táto cena je stanovená v EUR za 1 trojskú uncu, čo je 31,1045 gramu) a

 • Koeficientu:
 • 1,278 ak bude zlato vydané kupujúcemu na základe dohody s predávajúcim vo forme 1 oz mince alebo medaile alebo
 • 0,698 ak bude zlato vydané kupujúcemu na základe dohody s predávajúcim vo forme 1/2oz mince alebo

 

Ku kúpnej cene investičného striebra, vypočítanej podľa vzorca vyššie, je potrebné pripočítať výšku dane z pridanej hodnoty, vypočítanej podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných a účinných v okamihu uzavretia čiastkovej kúpnej zmluvy.

 

 • Kúpna cena investičného zlata alebo striebra bude uhradená po uzatvorení čiastkovej kúpnej zmluvy, prostredníctvom Disponibilných prostriedkov vložených alebo pripísaných na príslušný Bankový účet predávajúceho pod variabilným symbolom uvedeným v Rámcovej

 

Čl. IV. Dodanie investičného zlata alebo investičného striebra a lehota dodania

 • Investičné zlato alebo investičné striebro bude kupujúcemu dodané vo forme 1 oz alebo ½ oz mincí alebo medailí, podľa jeho voľby vyjadrenej v Rámcovej zmluve, najneskôr však v podanej žiadosti, a to v počte zodpovedajúcom podielu celkovej váhy kúpeného investičného zlata alebo investičného striebra a váhy 1 mince alebo medaile, vo forme ktorej bude investičné zlato alebo investičné striebro kupujúcemu dodávané. Predávajúci je povinný dodať investičné zlato alebo investičné striebro, ktoré bolo predmetom kúpy podľa čiastkových kúpnych zmlúv, kupujúcemu, do 10 pracovných dní po doručení jeho písomnej žiadosti na adresu sídla predávajúceho, alebo doručení elektronickej žiadosti podanej prostredníctvom internetovej aplikácie na web stránke predávajúceho zlatystandard.sk, alebo prostredníctvom e-mailu z e-mailovej adresy kupujúceho uvedenej v Rámcovej zmluve, ak (i) hmotnosť kúpeného  investičného  zlata dosahuje  najmenej 15,55 gramov, t.j. hmotnosť 1 kusu ½ oz. zlatej mince alebo medaile (ak si kupujúci zvolil ½ oz. zlatú mincu alebo medailu ako formu dodania investičného zlata), alebo ak

(ii) hmotnosť kúpeného investičného zlata dosahuje najmenej 31,1045 gramov, t.j. hmotnosť 1 kusu 1 oz. zlatej mince alebo medaile (ak si kupujúci zvolil 1oz. zlatú mincu alebo medailu ako formu dodania investičného zlata), alebo ak (iii) hmotnosť kúpeného investičného striebra dosahuje najmenej 155,52 gramov, t.j. hmotnosť 5 kusov 1 oz. alebo 10 kusov ½ oz. strieborných mincí alebo medailí. Kupujúci si môže kúpené investičné zlato alebo investičné striebro vyzdvihnúť osobne, v sídle Predávajúceho alebo na inom mieste určenom Predávajúcim, alebo mu bude zaslané kuriérom na adresu doručenia uvedenej v internetovej aplikácii na web stránke predávajúceho www.zlatystandard.sk, pričom náklady spojené s doručením tovaru kuriérom znáša v celom rozsahu kupujúci (orientačné ceny doručenia sú uvedené v internetovej aplikácii na web stránke predávajúceho www.zlatystandard.sk).

 

 • Predávajúci sa zaväzuje do 10 pracovných dní po uplynutí každých 12 mesiacov od uzatvorenia Rámcovej zmluvy dodať kupujúcemu všetko kupujúcim kúpené investičné zlato alebo investičné striebro, ktoré sa nachádza u predávajúceho v deň uplynutia 12 mesačného obdobia, ak (i) hmotnosť kúpeného investičného zlata dosahuje najmenej 15,55 gramov, j. hmotnosť 1 kusu ½ oz. zlatej mince alebo medaile (ak si kupujúci zvolil ½ oz. zlatú mincu alebo medailu ako formu dodania investičného zlata), alebo ak (ii) hmotnosť kúpeného investičného zlata dosahuje najmenej 31,1045 gramov, t.j. hmotnosť 1 kusu 1 oz. zlatej mince alebo medaile (ak si kupujúci zvolil 1oz. zlatú mincu alebo medailu ako formu dodania investičného zlata), alebo ak (iii) hmotnosť kúpeného investičného striebra dosahuje najmenej 155,52  gramov,  t.j.  hmotnosť 5  kusov 1  oz.  alebo 10  kusov  ½ oz.  strieborných  mincí  alebo medailí.  Investičné zlato alebo investičné striebro bude kupujúcemu dodané, podľa jeho voľby vyjadrenej v Rámcovej zmluve alebo v internetovej aplikácii na web stránke www.zlatystandard.sk . Predávajúci je povinný prostredníctvom internetovej  aplikácie  na  web  stránke  www.zlatystandard.sk,  a zároveň  prostredníctvom  e-mailu  na  e-mailovú  adresu  kupujúceho  uvedenú  v Rámcovej zmluve upozorniť kupujúceho na dodanie investičného zlata alebo investičného striebra minimálne 15 dní pred dňom uplynutia 12 mesačného obdobia. Kupujúci si môže kúpené investičné zlato alebo investičné striebro vyzdvihnúť osobne, v sídle Predávajúceho alebo na inom mieste určenom Predávajúcim, alebo mu bude  zaslané  kuriérom  na  adresu  doručenia  uvedenej  v internetovej  aplikácii  na  web  stránke  predávajúceho  www.zlatystandard.sk,  pričom  náklady  spojené  s doručením tovaru kuriérom znáša v celom rozsahu kupujúci (orientačné ceny doručenia sú uvedené v internetovej aplikácii na web stránke predávajúceho www.zlatystandard.sk).

Čl. V. Prechod vlastníckeho práva a náklady spojené s uskladnením

 • Vlastnícke právo k investičnému  zlatu alebo investičnému striebru,  ktoré je predmetom kúpy,  prechádza na kupujúceho  okamihom jeho odovzdania kupujúcemu.   V prípade, ak si kupujúci investičné zlato alebo investičné striebro, dodávané podľa článku IV týchto Všeobecných obchodných podmienok, neprevezme do 3 pracovných dní, od kedy mu bolo riadne ponúknuté a pripravené na prevzatie kupujúcim, predávajúcemu vzniká nárok voči kupujúcemu na úhradu všetkých nákladov spojených s uskladnením investičného zlata alebo investičného striebra, ktoré nebolo kupujúcim prevzaté.

 

 • V prípade záujmu kupujúceho, je predávajúci oprávnený poskytnúť kupujúcemu službu spočívajúcu v uskladnení kúpeného investičného zlata alebo investičného striebra, a to  za  odplatu  dohodnutú  s kupujúcim. V prípade dohody o uskladnení  kúpeného  investičného  zlata  alebo  investičného striebra  medzi  predávajúcim   a kupujúcim, nebude investičné zlato alebo investičné striebro dodávané priamo kupujúcemu podľa článku IV týchto Všeobecných obchodných podmienok, ale bude za tých istých podmienok uskladňované predávajúcim, o čom bude kupujúci informovaný prostredníctvom internetovej aplikácie na web stránke zlatystandard.sk, a zároveň prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v Rámcovej zmluve.

 

Čl. VI. Bonusová zľava

 • V prípade, že kupujúci dodrží svoj záväzok, vyplývajúci z Rámcovej zmluvy, na kúpu investičného zlata alebo investičného striebra v určenej celkovej hodnote nákupu, počas určitého obdobia dohodnutého medzi predávajúcim a kupujúcim, získava kupujúci zľavu na ďalší nákup tovaru alebo služieb od predajcu, a to (i) vo výške 2 % z celkovej hodnoty nákupu investičného zlata alebo investičného striebra, ak bola táto hodnota určená vo výške viac ako 10.000,- EUR a menej ako 000,- EUR, (ii) vo výške 3 % z celkovej hodnoty nákupu investičného zlata alebo investičného striebra, ak bola táto hodnota určená vo výške viac ako 30.000,- EUR a menej ako 50.000,- EUR a (iii) vo výške 4 % z celkovej hodnoty nákupu investičného zlata alebo investičného striebra, ak bola táto hodnota určená vo výške viac ako 50.000,- EUR.

 

 • V prípade, ak kupujúci dodržuje svoj záväzok pravidelne, každý kalendárny mesiac uhrádzať predávajúcemu príslušnú časť celkovej hodnoty nákupu, vypočítanú ako podiel celkovej hodnoty nákupu a počtu kalendárnych mesiacov určeného obdobia nákupu, kupujúcemu bude zľava podľa bodu 1 tohto článku poskytovaná priebežne každých 12 mesiacov od uzatvorenia Rámcovej zmluvy, a to vo výške prislúchajúcej k časti celkovej hodnoty nákupu uhradenej kupujúcim počas uplynutého 12 mesačného

 

 

Čl. VII. Zodpovednosť za vady

 • Zodpovednosť za vady dodaného investičného zlata alebo dodaného investičného striebra sa spravuje príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na akosť a hmotnosť dodaného investičného zlata alebo investičného striebra. Kupujúci stráca akékoľvek nároky vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho v prípade mechanického poškodenia alebo straty ochranných prvkov mincí alebo medailí, vo forme ktorých bolo investičné zlato alebo investičné striebro dodané kupujúcemu.

 

 • Kupujúci je povinný dodané množstvo investičného zlata alebo investičného striebra po prevzatí bezodkladne skontrolovať a prípadné vady ihneď písomne reklamovať u predávajúceho, inak jeho nároky zo zodpovednosti za vady zaniknú. V písomnej reklamácii vád je kupujúci povinný špecifikovať vadu, ako aj svoj nárok zo zodpovednosti za Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na akosť a hmotnosť dodaného investičného zlata alebo investičného striebra. V prípade, že kupujúci je spotrebiteľom, záručná doba je 24 mesiacov.

 

 

Čl. VIII. Poplatky

 • Kupujúci sa zaväzuje pri uzavretí Rámcovej zmluvy zaplatiť predávajúcemu poplatok za administratívnu správu postupného nákupu investičného zlata alebo investičného striebra vo výške 2 % z celkovej hodnoty nákupu investičného zlata alebo investičného striebra, ktorú sa kupujúci zaviazal v Rámcovej zmluve od predávajúceho kúpiť. Úhradu poplatku podľa predchádzajúcej vety sa kupujúci zaväzuje uhradiť vkladom alebo prevodom na Bankový účet predávajúceho uvedený v Rámcovej

 

 • Všetky platby prijaté na bankový účet predávajúceho sa až do úplného zaplatenia poplatku uvedeného v bode 1 tohto článku započítavajú na úhradu tohto poplatku. Poplatok alebo jeho časť sa kupujúcemu nevracia, a to ani v prípade zániku Rámcovej zmluvy bez dosiahnutia cieľovej sumy nákupov investičného zlata alebo investičného striebra uvedenej v Rámcovej zmluve. Peňažné prostriedky uhradené na Bankový účet predávajúceho sa až do výšky poplatku podľa bodu 1 tohto článku nepovažujú za Disponibilné prostriedky určené na kúpu investičného zlata alebo investičného

 

Čl. IX Spätné vykúpenie investičného zlata alebo investičného striebra

 • Na základe  písomnej  žiadosti  kupujúceho predávajúci  od  kupujúceho spätne  kúpi  investičné  zlato alebo investičné  striebro podľa  predmetu  Rámcovej  zmluvy v množstve, podobe a hmotnosti, ktoré bolo kupujúcemu na základe Rámcovej kúpnej zmluvy predané a za podmienok uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

 

 • Minimálna výkupná cena investičného zlata pri spätnom vykúpení je cena zlata za jednu trójsku uncu (London gold fixing) stanovená na Londýnskej burze (The London Bullion Market Association) o 11:30 hod. SEČ v mene EUR v Deň výkupu (táto cena je stanovená v EUR za 1 trojskú uncu, čo je 31,1045 gramu), ktorá sa uplatní iba v prípade, ak sa predávajúci s kupujúcim v Deň výkupu nedohodli na vyššej výkupnej

 

 • Minimálna výkupná cena investičného striebra pri spätnom vykúpení je cena striebra za jednu trójsku uncu (London silver fixing) stanovená na Londýnskej burze (The London Bullion Market Association) o 11:30 hod. SEČ v mene EUR v Deň výkupu (táto cena je stanovená v EUR za 1 trojskú uncu, čo je 31,1045 gramu), ktorá sa uplatní iba v prípade, ak sa predávajúci s kupujúcim v Deň výkupu nedohodli na vyššej výkupnej cene.

 

 • V prípade záujmu kupujúceho o spätnú kúpu investičného zlata alebo investičného striebra predávajúcim je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu Žiadosť o výkup investičného zlata alebo striebra, ktorej vzor je uvedený na web stránke zlatystandard.sk, prostredníctvom internetovej aplikácie na web stránke www.zlatystandard.sk, alebo prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v Rámcovej zmluve, a zároveň predávajúcemu doručiť investičné zlato alebo investičné striebro, ktoré má byť predmetom spätnej kúpy. V Žiadosti o výkup investičného zlata alebo striebra kupujúci uvedie presné množstvo, podobu  a hmotnosť investičného zlata alebo investičného striebra, ktoré chce spätne predať predávajúcemu, a ktoré mu za týmto účelom pri doručení žiadosti odovzdáva.

 

 • Prijatie alebo odmietnutie Žiadosti o výkup investičného zlata alebo investičného striebra oznámi predávajúci kupujúcemu najneskôr na 2. pracovný deň po tom, ako mu bola doručená Žiadosť o výkup investičného zlata alebo investičného striebra kupujúcim spolu s investičným zlatom alebo investičným striebrom, ktoré má byť predmetom spätnej kúpy, a to zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v Rámcovej zmluve. Prijatím Žiadosti o výkup investičného zlata alebo investičného striebra predávajúcim dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa investičného zlata alebo investičného striebra uvedeného      v Žiadosti o výkup investičného zlata alebo investičného striebra predávajúcim za výkupnú cenu vypočítanú podľa bodu 2 a 3 tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

 

 • Predávajúci je povinný uhradiť výkupnú cenu kupujúcemu na bankový účet kupujúceho, uvedený v Žiadosti o výkup investičného zlata alebo investičného striebra, do 10 kalendárnych dní po dni, kedy bolo kupujúcemu oznámené akceptovanie jeho Žiadosti o výkup investičného zlata alebo investičného striebra predávajúcim.

 

 

Čl. X. Doba platnosti Rámcovej zmluvy

 • Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie počas ktorého sa kupujúci zaväzuje kúpiť investičné zlato alebo investičné striebro od predávajúceho v určitej minimálnej hodnote uvedenej v Rámcovej zmluve.

 

 • Rámcová zmluva zaniká
  1. písomnou dohodou zmluvných strán súčasťou ktorej je aj vyporiadanie vzájomných záväzkov, vrátane vyporiadania prípadného zostatku Disponibilných prostriedkov a kúpeného investičného zlata alebo investičného striebra;
  2. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany. Výpovedná lehota je jeden (1) mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej
  3. v prípade, že úhrn kúpnych cien vo všetkých čiastkových kúpnych zmluvách uzavretých za trvania Rámcovej zmluvy dosiahne cieľovú sumu uvedenú v Rámcovej zmluve,
  4. uplynutím doby, na ktorú bola Rámcová zmluva uzavretá.

 

 • Platnosť čiastkových kúpnych zmlúv uzavretých za trvania tejto Rámcovej zmluvy nie je zánikom tejto Rámcovej zmluvy dotknutá.

 

 • V prípade zániku Rámcovej zmluvy sa predávajúci zaväzuje, do 10 pracovných dní po zániku Rámcovej zmluvy, dodať kupujúcemu všetko kupujúcim kúpené investičné zlato alebo investičné striebro, ktoré sa nachádza u predávajúceho v deň zániku Rámcovej zmluvy, a to za podmienky, ak hmotnosť kúpeného investičného zlata alebo investičného striebra dosahuje najmenej 15,55 gramov, j. hmotnosť 1 kusu ½ oz. zlatej alebo striebornej mince alebo medaile. Kupujúci si môže kúpené investičné zlato alebo investičné striebro vyzdvihnúť osobne, v sídle Predávajúceho alebo na inom mieste určenom Predávajúcim, alebo mu bude zaslané kuriérom na adresu doručenia uvedenej v internetovej aplikácii na web stránke predávajúceho www.zlatystandard.sk, pričom náklady spojené s doručením tovaru kuriérom znáša v celom rozsahu kupujúci (orientačné ceny doručenia sú uvedené v internetovej aplikácii na web stránke predávajúceho www.zlatystandard.sk). Pokiaľ nie je splnená podmienka na dodanie investičného zlata alebo investičného striebra podľa prvej vety kupujúcemu, platí, že vlastnícke právo k investičnému zlatu alebo investičnému striebru prechádza v deň zániku Rámcovej zmluvy na kupujúceho, pričom predávajúci sa zaväzuje toto investičné zlato alebo investičné striebro od kupujúceho spätne kúpiť, a to za podmienok uvedených v článku IX. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Za účelom spätnej kúpy investičného zlata alebo investičného striebra podľa predchádzajúcej vety, sa za Deň výkupu považuje deň zániku Rámcovej zmluvy.

 

 • Za účelom splnenia podmienok na dodanie investičného zlata alebo investičného striebra pri zániku Rámcovej zmluvy podľa bodu 4 tohto článku sa môže kupujúci s predávajúcim písomne dohodnúť, že kupujúci dokúpi od predávajúceho potrebné množstvo investičného zlata alebo investičného striebra.

 

 • K uzavretiu zmluvy o spätnej kúpe investičného zlata alebo investičného striebra podľa bodu 4 tohto článku Všeobecných obchodných podmienok dochádza bez ďalšieho okamihom zániku Rámcovej zmluvy, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak spôsobom uvedeným v bode 5 tohto článku. Zánikom Rámcovej zmluvy nie je dotknutá platnosť príslušných ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok, z ktorých obsahu je zrejmé, že majú zostať v platnosti aj po zániku Rámcovej

 

 

Čl. XI. Kúpa v prospech tretej strany

 • Predávajúci umožňuje kúpu investičného zlata alebo investičného striebra v prospech tretej strany. V takomto prípade vystupuje okrem predávajúceho a kupujúceho v Rámcovej zmluve ešte tretí subjekt, ktorý sa zaväzuje podporovať kupujúceho a za rovnakých podmienok ako kupujúci uhrádzať časť celkovej hodnoty nákupu investičného zlata alebo investičného striebra (ďalej ako „podporovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare).

 

 • V prípade kúpy investičného zlata alebo investičného striebra v prospech tretej strany, bude, počas doby určenej na kúpu investičného zlata alebo investičného striebra podľa Rámcovej zmluvy, investičné zlato alebo investičné striebro dodávané, za podmienok uvedených v článku IV týchto Všeobecných obchodných podmienok, kupujúcemu iba v rozsahu investičného zlata alebo investičného striebra pokrytom kúpnou cenou uhradenou priamo kupujúcim. Vo zvyšnej časti, pokrytej kúpnou cenou uhradenou podporovateľom, bude investičné zlato alebo investičné striebro dodávané, za podmienok uvedených v článku IV týchto Všeobecných obchodných podmienok, podporovateľovi. Pokiaľ sa kupujúci a podporovateľ v Rámcovej zmluve nedohodnú inak, vlastnícke právo k investičnému zlatu alebo investičnému striebru, v rozsahu pokrytom kúpnou cenou uhradenou podporovateľom, prechádza na kupujúceho iba v prípade dodržania doby určenej na kúpu investičného zlata alebo investičného striebra a celkovej hodnoty nákupu investičného zlata alebo investičného striebra dohodnutej v Rámcovej zmluve, a to v momente jeho dodania zo strany podporovateľa kupujúcemu. Na dodanie investičného zlata alebo investičného striebra podporovateľom kupujúcemu podľa predchádzajúcej vety sa primerane vzťahujú ustanovenia týkajúce sa dodania investičného zlata alebo investičného striebra v článku IV týchto Všeobecných obchodných podmienok. Pokiaľ kupujúcemu nevznikol nárok na prechod vlastníckeho práva k investičnému zlatu alebo investičnému striebru, v rozsahu pokrytom kúpnou cenou uhradenou podporovateľom, z dôvodu nedodržania doby určenej na kúpu investičného zlata alebo investičného striebra a celkovej hodnoty nákupu investičného zlata alebo investičného striebra dohodnutej v Rámcovej zmluve, vlastnícke právo k investičnému zlatu alebo investičnému striebru, v rozsahu pokrytom kúpnou cenou uhradenou podporovateľom, prechádza momentom jeho dodania na podporovateľa.

 

 • Na kúpu investičného zlata alebo investičného striebra v prospech tretej strany, sa v rozsahu neupravenom v tomto článku Všeobecných obchodných podmienok primerane vzťahujú všetky ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok, tak ako pri štandardnom predaji investičného zlata alebo investičného striebra.

 

 

Čl. XII. Doručovanie a komunikácia

 • Pokiaľ nie  je  v  Rámcovej  zmluve  alebo  týchto  Všeobecných  obchodných  podmienkach  uvedené  inak,  všetky  oznámenia,  zásielky,  vyhlásenia,  žiadosti,  výzvy a uplatnenia nárokov  v súvislosti  s  Rámcovou  zmluvou  a jej plnením ako aj  v súvislosti  s jednotlivými  čiastkovými  kúpnymi  zmluvami  a ich plnením (ďalej   len „Zásielka“), doručené na adresu druhej zmluvnej strany, uvedenú v záhlaví Rámcovej zmluvy alebo na inú adresu, ktorú písomne oznámi táto zmluvná strana. Zásielka sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok:
 1. v prípade osobného doručovania odovzdaním Zásielky osobe oprávnenej konať v mene zmluvnej strany a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej Zásielky, alebo odmietnutím prevzatia Zásielky takou osobou;
 2. v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, s. alebo kuriérom doručením na adresu zmluvnej strany uvedenú v Rámcovej zmluve, najneskôr však uplynutím troch (3) dní odo dňa uvedeného na podacom lístku, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia;

 

 • Kupujúci sa môže kedykoľvek informovať na internetovej stránke predávajúceho zlatystandard.sk o celkovom stave svojich nákupov investičného zlata alebo investičného striebra, o množstve kúpeného investičného zlata alebo investičného striebra a jeho kúpnej cene, o množstve investičného zlata alebo investičného striebra, na zaslanie ktorého má kupujúci nárok a o aktuálnej výške Disponibilných prostriedkov.

 

 • Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť predávajúcemu akúkoľvek zmenu svojich údajov (najmä mena, priezviska, bydliska, e-mailovej adresy) uvedených v Rámcovej

 

Čl. XIII. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Kupujúci týmto slobodne a vážne udeľuje obchodnej spoločnosti GOLD INVEST Slovakia, a.s. a sprostredkovateľovi dodania investičné zlata, ktorý je uvedený v ramcovej zmluve súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v jej informačnom systéme za účelom uzatvárania a plnenia čiastkových kúpnych zmlúv uzavretých na základe Rámcovej zmluvy (účel spracovania osobných údajov).Tento súhlas kupujúci dáva v rozsahu nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa, rodné číslo, číslo mobilného telefónu, fax, bydlisko, číslo občianskeho preukazu. Kupujúci týmto vyhlasuje, že bol poučený o svojich právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Súčasne súhlasí s vyhotovením kópie svojho občianskeho preukazu. Spoločnosť GOLD INVEST Slovakia, a. s. kupujúceho poučila, že má právo odmietnuť poskytnutie svojho súhlasu so spracovaním osobných údajov, a kupujúci toto právo nevyužíva. Tento súhlas platí po dobu do jeho odvolania s tým, že po dobu trvania Rámcovej zmluvy, je súhlas kupujúceho so spracovaním osobných údajov neodvolateľný. Kupujúci vyhlasuje, že bol poučený, že si môže uplatniť i ďalšie práva dotknutej osoby podľa §20 zákona o ochrane osobných údajov, najmä právo na prístup k osobným údajom,  na  opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov a likvidáciu svojich osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania.

 

 

Čl. XIV. Záverečné ustanovenia

 • Zmluvné strany sa v zmysle 262 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka dohodli, že na vzťahy upravené Rámcovou zmluvou ako aj na vzťahy vznikajúce z Rámcovej zmluvy sa použijú primerane ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov platného a účinného v Slovenskej republike.

 

 • Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia Rámcovej zmluvy alebo čiastkovej kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

 

 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

 

 • Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ,ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

 • Kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho postúpiť akékoľvek zo svojich práv alebo povinností vyplývajúcich z Rámcovej zmluvy, alebo akékoľvek zo svojich práv alebo povinností vyplývajúcich podľa čiastkovej kúpnej

 

 • Predávajúci si týmto vyhradzuje právo jednostrannej  zmeny týchto Všeobecných  obchodných podmienok, pričom Rámcovú zmluvu, ako aj jednotlivé  čiastkové kúpne zmluvy na jej základe uzavreté, možno meniť a dopĺňať len na základe dohody zmluvných strán v písomnej forme podpísanej zmluvnými stranami.

 

 • Neplatnosť jednotlivých ustanovení Rámcovej zmluvy nemá vplyv na platnosť Rámcovej zmluvy ako celku ani na platnosť čiastkových kúpnych zmlúv na jej základe uzavretých.

 

 • Kupujúci podpisom týchto Všeobecných obchodných podmienok potvrdzuje, že si text týchto Všeobecných obchodných podmienok dôkladne prečítal, ich obsahu porozumel, tieto vyjadrujú jeho vážnu a slobodnú vôľu, zbavenú akéhokoľvek omylu, jeho zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, nie sú im známe akékoľvek okolnosti, ktoré by Rámcovú zmluvu alebo tieto Všeobecné obchodné podmienky robili neplatnými.